Browsing Archives

תדירות

תְדִירוּת מספר הפעמים שדבר קורה בזמן מסוים

תְדַירוּת גבוהה, תְדִירוּת נמוכה, תדירות קְבוּעָה, תדירות מִשתַנָה

דוגמאות:

אני רואה את ההורים שלי בִּתדִירוּת גבוהה: כמעט בכל יום.

יש אוטובוסים בִּתְדִירוּת נְמוּכָה: רק פעם בשעה.

רציתי לשאול: באיזו תְדִירות יוצא האוטובוס?

 

הערך תדירות נמצא בידיעות:  

06.06.17, 15.12.19, 19.12.19, 22.12.20, 29.07.22, 13.10.23, 14.03.24