Browsing Archives

שיפור

שִיפּוּר  – שִינוּי  לטובה

שם הפועל: לְשַפֵּר

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִשְתַפֵּר

דוגמאות:

המורה לתלמיד: אתה צריך לְשַפֵּר את הציונים שלך באנגלית.

חל שיפור במצב הכלכלי שלהם. המצב של אח שלהם לא השתפר.

יש שיפור במצב החולה. אם המצב ימשיך להשתפר הוא ישתחרר מבית החולים בקרוב.

 

הערך שיפור נמצא בידיעות: 

11.08.1601.11.16, 10.11.1621.11.1603.01.1716.01.1718.01.1721.03.1720.04.17 , 13.08.1715.08.1724.09.1716.10.17, 12.12.1722.01.1812.02.1818.03.1824.05.1817.06.1828.06.1811.10.18, 25.10.1815.11.1816.11.1812.12.1823.12.1824.12.18, 30.07.19, 31.10.19, 17.11.19, 10.12.19, 06.02.20, 17.03.20, 02.06.20, 23.07.20, 17.06.21, 28.06.21, 13.07.21, 12.08.21, 04.04.22, 07.07.22, 28.07.22, 25.10.23, 16.11.23, 29.11.23, 10.12.23, 07.01.24, 08.01.24, 10.01.24, 14.01.24, 18.01.24, 19.02.24, 10.06.24, 23.06.24