Browsing Archives

שיבוש

שִיבּוּש  – הפרעה, קלקול, טעות

רבים: שיבוּשִים

השורש: ש.ב.ש

שם הפועל: לְשַבֵּש

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִשתַבֵּש

דוגמאות:

היו היום שיבושים בתנועה בגלל ביקור ראש הממשלה.

השיבושים ברשת הטלפונים נמשכו כמה שעות.

התכנית שלי הִשתַבּשּה כי ירד גשם.

הכבישים באזור משובשים כי יורדים שם גשמים רבים.

כתב היד שלו מְשוּבָּש. אני לא מצליחה להבין מה הוא כותב.

 

הערך שיבוש נמצא בידיעות: 05.10.1628.03.1705.07.1717.08.1726.04.1830.07.1803.10.18,03.12.1802.06.19,

14.07.19, 08.09.19, 09.09.19, 23.09.19, 05.11.19, 19.12.19, 20.05.20, 07.01.21, 29.07.21, 20.01.22, 25.01.22, 06.04.22, 20.07.22, 21.10.23, 19.12.23, 06.03.24, 04.04.24, 19.05.24, 29.05.24, 30.05.24