Browsing Archives

שותף

שוּתָף – פרטנר, מישהו שעובדים יחד איתו

שוּתָף, שוּתָפָה, שוּתָפִים, שוּתָפוֹת

השורש: ש.ת.ף

שם הפועל: לְשַתֵף

שם הפועל: שִיתוּף

שם הפועל בבניין הִתְפָּעֵל: לְהִשְתַתֵף

שם הפעולה בבניין הִתפעל: הִשְתַתַפוּת

שם עצם: שוּתָפוּת

שם תואר בבניין פועל: מְשוּתָף

ושות': כך כותבים בקיצור כשיש בחברה בעלים ושותפים. לדוגמה: יצחק כהן ושות'

דוגמאות:

בעסק הזה יש שלושה שותפים. השותָפוּת הזאת מצליחה כבר עשר שנים.

ההורים שותפים בכל ההחלטות.

היא מחליטה לבד. הוא לא שותף בהחלטות.

היא גרה בדירה עם שותף ושתי שותפות.

יש להם שפה משותפת. הם מבינים מצוין זה את זה.

אני גר בבית פרטי. הם גרים בבית משותף. יש בבניין חמש קומות, 20 דירות.

 

הערך שותף נמצא בידיעות: 

27.03.17, 29.03.1715.06.1720.07.1708.08.1712.09.1702.10.1726.10.1729.10.17,

 07.11.1710.11.1712.11.17

14.11.1719.11.1721.11.1701.12.1711.12.1715.12.1720.12.1731.12.17

31.12.1714.01.1822.01.18,

25.01.1828.01.1829.01.1801.02.1812.03.1826.04.1829.04.1830.04.18

30.04.1801.05.1806.05.18,

09.05.1809.05.1810.05.1816.05.1824.05.1831.05.1804.06.1806.06.18

12.06.1812.06.1814.06.18,

25.06.1828.06.1828.06.1801.07.1809.07.1810.07.1818.07.1823.07.18,

 23.07.18

24.07.1824.07.1825.07.1830.07.1801.08.1802.08.1814.08.1814.08.18,

 03.09.1803.10.1804.10.18

04.10.18, 08.10.1810.10.1811.10.1815.10.1818.10.1828.10.1829.10.1829.10.18

04.11.18, 08.11.1813.11.18,

14.11.1815.11.1826.11.1802.12.18, 02.12.1827.12.1827.12.1802.01.1909.01.1913.01.1922.01.1923.01.19,

24.01.1903.02.1905.02.1911.02.1912.02.1913.02.1913.02.19, 13.02.1914.02.19, 20.02.1911.03.19,

 13.03.1924.03.1901.04.19, 29.04.1901.05.1907.05.1926.05.1903.06.1906.06.1917.06.1901.07.19

08.07.19,

10.07.1916.07.1918.07.19, 22.07.1923.07.19, 29.07.19, 01.08.19, 04.08.19, 05.08.19, 05.09.19, 08.09.19, 15.09.19,

22.09.1923.09.19, 03.10.19, 06.10.19, 10.10.19, 29.10.19, 29.10.19, 04.11.19, 10.12.19, 11.12.19, 12.12.19, 23.01.20, 25.01.20, 28.01.20, 04.02.20, 09.02.20, 12.02.20, 13.02.20, 19.02.20, 24.02.20, 24.03.20, 16.04.20, 26.04.20, 02.06.20, 17.06.20, 18.06.20, 25.06.20, 30.06.20, 13.07.20, 19.07.20, 03.09.20, 17.09.20, 14.10.20, 15.10.20, 25.10.20, 03.11.20, 05.11.20, 10.11.20, 12.11.20, 10.12.20, 29.12.20, 19.01.21, 06.02.21, 16.02.21, 16.03.21, 08.04.21, 11.04.21, 22.04.21, 27.04.21, 02.05.21, 04.05.21, 09.05.21, 12.05.21, 23.05.21, 23.05.21, 10.06.21, 13.06.21, 14.06.21, 15.06.21, 17.06.21, 17.06.21, 21.06.21, 06.07.21, 08.07.21, 08.07.21, 25.07.21, 26.07.21, 27.07.21, 28.07.21, 08.08.21, 11.08.21, 12.08.21, 09.09.2, 12.09.21, 05.10.21, 07.10.21, 19.10.21, 19.10.21, 24.10.21, 26.10.21, 27.10.21, 02.11.21, 08.11.21, 09.11.21, 10.11.21, 10.11.21, 23.11.21, 23.11.21, 25.11.21, 02.12.21, 06.12.21, 08.12.21, 12.12.21, 23.12.21, 28.12.21, 14.01.22, 17.01.22, 20.01.22, 25.01.22, 31.01.22, 02.02.22, 14.02.22, 16.03.22, 22.03.22, 05.04.22, 25.04.22, 26.04.22, 01.05.22, 27.05.22, 17.06.22, 27.06.22, 28.06.22, 28.06.22, 30.06.22, 05.07.22, 06.07.22, 10.07.22, 11.07.22, 12.07.22, 14.07.22, 17.07.22, 20.07.22, 21.07.22, 28.07.22, 11.08.22, 18.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 23.10.23, 31.10.23, 06.11.23, 09.11.23, 09.11.23, 13.11.23, 14.11.23, 14.11.23, 19.11.23, 23.11.23, 03.12.23, 18.12.23, 19.12.23, 20.12.23, 27.12.23, 27.12.23, 01.01.24, 10.01.24, 17.01.24, 21.01.24, 28.01.24, 29.01.24, 30.01.24, 07.02.24, 14.02.24, 22.02.24 ,25.02.24, 29.02.24, 03.03.24, 11.03.24, 17.03.24, 19.03.24, 14.04.24, 16.04.24, 09.05.24, 19.05.24, 23.05.24, 30.05.24, 02.06.24, 19.06.24, 10.07.24