Browsing Archives

שבת (פועל)

שָבַת  – הפסיק לעבוד

השורש: ש.ב.ת

שם הפועל: לִשְבּוֹת

שם הפעולה: שְבִיתָה

 דוגמאות:

הקדוש ברוך הוא יצר את העולם בשישה ימים וביום השביעי – שָבַת .

הרופאים פותחים מחר בשביתה. גם האחיות שובתות.

 

הערך שבת נמצא בידיעות:

 15.03.17, 15.03.1721.03.1705.04.1706.04.1713.09.1729.10.17, 04.07.1819.07.18, 19.03.20, 08.06.20, 09.07.20, 21.07.20, 23.07.20, 03.09.20, 02.01.22, 25.01.22, 19.05.22, 16.06.22, 16.06.22

 

שבתון

שַבָּתוֹן – יום חופשה מעבודה בשל בחירות או אבל לאומי

יום הבחירות בישראל הוא יום שבתון

שנת שבתון – שנה שבה מורים ומורים באוניברסיטה לא מלמדים אלא לומדים ומשתלמים 

 

הערך שבתון נמצא בידיעות:

 30.10.1824.02.1909.04.1918.06.1917.9.19, 21.02.20, 02.06.22, 26.02.24, 28.02.24