Browsing Archives

רכש

רָכַש  – קנה

השורש: ר.כ.ש

שם הפועל: לִרכּוֹש

שם הפעולה: רְכִישָה

שם עצם: רְכוּש – כל הבתים, המגרשים, המשרדים שאדם רכש והם שייכים לו

רוכשים חפץ, רוכשים השכלה, רוכשים חברים, רוכשים ידע, רוכשים ניסיון

 

דוגמאות: 

הוא רכש את ההשכלה שלו בארצות הברית. את הניסיון הוא רכש בארץ.

רכישת השכלה – מפתח להצלחה.

הם רכשו את הבית בשנה שעברה.

זה יקר מדי. אני לא יכול לרכוש את זה.

זה משרד לרכישת כרטיסים להצגות.

את הכרטיסים אפשר לרכוש גם באינטרנט.

 

הערך רכש נמצא בידיעות:

 03.08.1608.09.1614.09.1628.11.1603.01.17, 14.03.1720.04.1720.04.1712.09.1717.10.17, 30.10.1725.01.1805.02.1808.05.1822.05.1828.05.1829.05.18,

04.06.1826.07.1806.09.1802.11.1829.01.1903.07.19, 28.07.19, 04.08.19, 29.10.19, 20.11.19, 09.12.19, 17.12.19, 21.01.20, 23.04.20, 18.06.20, 22.06.20, 21.07.20, 21.07.20, 22.11.20, 30.11.20, 08.12.20, 14.11.21, 17.11.21, 24.11.21, 18.01.22, 23.01.22, 09.03.22, 18.05.22, 29.07.22, 12.02.24, 20.03.24, 01.04.24