Browsing Archives

ריתק

רִיתֵק – עְִנייֵן מאוד, משך מישהו , לא נתן למישהו לעזוב את המקום

השורש: ר.ת.ק

שם הפועל: לְרַתֵק

שם הפעולה: רִיתוּק

שם תואר: מְרַתֵק – מעניין מאוד

עבר בבניין פועל: רוּתַק

הווה בבניין פועל: מְרוּתָק

 

דוגמאות:

החייל אחר. המפקד ריתק אותו ולא נתן לו לצאת הביתה לשבת.

זה ספר מרתק.

הילד מרותק לטלוויזיה.

השיעור היה מרתק. הייתי מרותק במשך שעתיים. לא הרגשתי איך הזמן עבר.

 

הערך ריתק נמצא בידיעות: 07.05.1721.05.18, 25.10.20, 22.12.20, 16.03.21