Browsing Archives

רישיון

רִישָיוֹן (ז') תעודה ובה רשות רשמית מהמדינה או מהעיריה לעסוק בדבר

רבים: רִישיוֹנוֹת

רישְיון נהיגה

רישְיון נשק

רישָיון לפתיחת עסק

רישְיון מעבר

רישְיון לעסוק במקצוע

משרד הרישוי במשרד התחבורה מעניק רישְיונות נהיגה ורישיונות רכב

לוּחִית רִישוּי – שתי לוחיות צהובות ברכב שעליהן כתוב מספר הרישוי של הרכב

 

הערך רישיון נמצא בידיעות: 

12.09.1601.11.1618.01.1715.03.1710.07.1710.07.1727.07.1730.08.1702.10.17,

09.04.1822.05.1819.06.1801.11.1803.12.1810.02.19, 24.07.1917.9.19, 08.01.202.12.19, 06.02.20, 23.11.20, 30.11.20, 24.02.21, 02.01.22, 20.07.22, 16.11.23, 26.02.24, 20.03.24