Browsing Archives

קלפי

קַלפִּי ׁ(נ')

רבים: קַלְפִּיוֹת

קופסה, תיבה שבה שם הבוחר את המעטפה אחרי שהכניס לתוכה את פתק ההצבעה.

גם מקום ההצבעה נקרא קלפי.

לכל קלפי – מספר. קלפיות רבות ממוקמות בבתי ספר.

הבוחרים מקבלים בדואר הודעה לבוחר ובה מספר הקלפי שבו הם מצביעים.

 

הערך קלפי נמצא בידיעות: 10.07.1720.03.1814.08.1830.10.1812.11.1813.11.1812.12.1811.02.1912.02.09, 25.02.19,

12.03.1927.03.1907.04.1909.04.19, 03.09.19, 08.09.19, 09.09.19, 17.9.19, 17.09.19, 19.09.1918.02.20, 03.03.20, 04.03.20, 05.11.20, 18.01.21, 09.03.21, 14.03.21, 18.03.21, 25.04.22, 26.02.24, 27.02.24, 28.02.24