Browsing Archives

צנזורה

צֶנְזוּרָה – פיקוח של המדינה או ארגון על סודות, על סרטים, עיתונים, פרסומים – כדי למנוע פרסום מידע לא רצוי

צִנְזֵר – פרסם רק חלק מהדברים, פסל את מה שלא רצה לומר או לכתוב

שם הפועל: לְצַנֱזֵר

צֶנְזוּרָה צבאית

צֶנְזוֹר – תפקידו לצנזר. בצה"ל יש צנזור

 

הערך צנזורה נמצא בידיעות: 08.12.1624.11.1709.12.1713.11.18, 29.06.20, 07.12.21