Browsing Archives

פער

פַּעַר – הֶבדֵל, הֶפרֵש בין שני דברים מסוג אחד, רֶווַח

רבים: פְּעָרִים

 

דוגמאות:

יש פער גדול מאוד בין מה שאני רוצה למה שאני יכול.

יש פער גדול מאוד בין מה שהוא אומר לבין האמת.

יש פער גדול בין מה שהיא אומרת למה שהיא עושה.

הפערים החברתיים מסכנים את החברה.

יש ביניהם פער גדול. למה היא התחתנה איתו?

 

הערך פער נמצא בידיעות: 

17.08.1623.01.1706.09.1716.10.1709.01.1823.04.1803.07.1814.03.19, 06.12.20, 04.01.21, 07.01.21, 08.06.21, 02.08.21, 21.12.21, 31.01.22, 15.06.22, 17.06.22, 23.01.24, 23.06.24