Browsing Archives

עליית הנוער

עֲלִייַת הַנוֹעַר – מִפעַל הַצָלָה, הַעֲלָאָה לארץ וחינוך של נוער וילדים מגרמניה, ולאחר מכן גם מארצות אחרות.

את הרעיון לְאַרגֵן עליית נוער הֶעֶלתָה לראשונה רֶחָה פרייאר ב-1932.

 

הערך עליית הנוער נמצא בידיעות: 06.06.1606.01.1808.04.18

 

עלילה

עֲלִילָה סיפור מעשה

עלילת הספר, עלילת הסרט

סרט עלילה – סרט שיש בו סיפור 

וגם: האשמת שווא, דיבה

      למשל: עלילת דם

לְהַעֲלִיל על מישהו – לומר עליו דברים רעים שלא היו

דוגמאות:

עלילת הסרט מתרחשת באירופה במאה ה-19.

אל תספרי לי את סוף העלילה. אני רוצה לראות את הסרט.

באמצע הסרט יש תפנית בעלילה.

היהודים סבלו מעלילות דם.

 

הערך עלילה נמצא בידיעות: 28.07.16, 20.12.1624.09.1725.02.19