Browsing Archives

עליון

עֶלְיוֹן – הגבוה ביותר, החשוב ביותר

אל עֶלְיוֹן

בית המשפט העֶליון

כוח עֶליון  – Force majeure

החטיבה העֶלְיוֹנָה בבית הספר (כיתות י-י"ב)

שם עצם: עֶלְיוֹנוּת – גובה, יִתרון

עֶלְיוֹנוּת אֲווירית, עֶלְיוֹנוּת צבאית

 

הערך עליון נמצא בידיעות: 20.05.20, 05.08.20, 21.07.21, 27.10.21

 

עליית הנוער

עֲלִייַת הַנוֹעַר – מִפעַל הַצָלָה, הַעֲלָאָה לארץ וחינוך של נוער וילדים מגרמניה, ולאחר מכן גם מארצות אחרות.

את הרעיון לְאַרגֵן עליית נוער הֶעֶלתָה לראשונה רֶחָה פרייאר ב-1932.

 

הערך עליית הנוער נמצא בידיעות: 06.06.1606.01.1808.04.18, 25.02.20

 

עלילה

עֲלִילָה סיפור מעשה

עלילת הספר, עלילת הסרט

סרט עלילה – סרט שיש בו סיפור 

וגם: האשמת שווא, דיבה

      למשל: עלילת דם

לְהַעֲלִיל על מישהו – לומר עליו דברים רעים שלא היו

דוגמאות:

עלילת הסרט מתרחשת באירופה במאה ה-19.

אל תספרי לי את סוף העלילה. אני רוצה לראות את הסרט.

באמצע הסרט יש תפנית בעלילה.

היהודים סבלו מעלילות דם.

 

הערך עלילה נמצא בידיעות: 28.07.16, 20.12.1624.09.1725.02.19, 14.03.21, 11.02.24