Browsing Archives

עד כה

עַד כֹּה עד לרגע זה, עד כאן, עד עכשיו, עד עתה

צירופים:

כֹּה וָכֹה – לכאן ולכאן

בֵּין כֹּה וָכֹה – מִמֵילָא, בין כך ובין כך, בינתיים, בכל אופן

כֹּה – כל כך

דוגמאות:

לא פגשתי אותם עד כֹּה. אני מקווה לפגוש אותם בקרוב.

המשא ומתן לא הצליח עד כֹּה. צריך להמשיך!

אביא לך את הספר מחר. בִּין כֹּה וָכֹה היום אין לך זמן ללמוד ממנו.

הוא הסתכל כֹּה וָכֹה ולא מצא אותה.

היא כֹּה יפה!

 

הערך עד כה נמצא בידיעות: 

14.11.1612.06.1729.08.1730.08.1728.01.1803.06.1806.06.1809.07.1802.10.18,

21.10.1819.12.1820.12.1814.02.1904.03.1928.03.1907.05.1927.06.19

18.07.1921.07.1922.07.19, 26.09.19, 20.02.20, 27.02.20, 03.06.20, 23.06.20, 02.07.20, 06.07.20, 04.08.20, 31.12.20, 10.01.21, 10.02.2118.02.21, 17.03.21, 15.12.21, 22.12.21, 28.12.21, 14.02.22, 16.02.22, 20.03.22, 16.05.22, 24.07.22, 15.10.23, 16.10.23, 20.10.23, 21.10.23, 23.10.23, 29.10.23, 29.10.23, 01.11.23, 01.11.23, 02.11.23, 08.11.23, 12.11.23, 28.11.23, 03.12.23, 18.12.23, 25.12.23, 21.01.24, 28.01.24, 06.03.24, 07.04.24