Browsing Archives

סל הבריאות

סַל הַבְּרִיאוּת

סל הבריאות ובשמו הרשמי סל שירותי הבריאות הוא רשימת השירותים הרפואיים והתרופות הניתנים לתושבי ישראל על ידי קופות החולים במימון המדינה, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 

הערך סל הבריאות נמצא בידיעות: 22.05.18, 23.02.24