Browsing Archives

נבצרות

נִבְצָרוּת – מניעה להמשיך לשמש בתפקיד מסוים לזמן מסוים

נִבצרות זְמנית, נִבצרות מִתמשכת

הפועל בעבר: נִבְצַר

כאשר נבצר מראש ממשלה למלא את תפקידו מסיבות שונות (סיבות בריאות, סיבות משפטיות או אחרות) – הוא יוצא לנבצרות זמנית או מתמשכת וממלאים לו ממלא מקום.

 

הערך נבצרות נמצא בידיעות: 26.11.19, 20.04.21, 03.03.21, 03.03.22

 

נגד

נֶגֶד – אנטי; מול, לעומת

השורש: נ.ג.ד

שם הפועל בבניין התפעל: להתנגד

שם הפעולה: התנגדות

שם הפעולה בבניין פיעל: ניגוד

מתנגדים למשהו, למישהו

ניגוד עניינים

מדברים ומצביעים בעד או נגד

 

הערך נגד נמצא בידיעות: 

10.11.1728.11.1731.12.1710.01.1819.03.1807.05.1821.05.1821.05.18,

 28.05.18,

07.06.1824.06.1817.07.1818.07.1818.07.1819.07.1819.07.1826.07.18,

 01.08.1807.08.1815.11.18,

22.11.1829.11.1813.12.1818.12.1823.12.1827.12.1803.01.1913.01.19

15.01.1917.01.1928.01.1928.02.1904.03.19,

07.03.1907.03.19, 24.03.1901.05.1929.05.1929.05.1930.05.1904.06.1905.06.19, 12.08.19, 03.09.19, 08.09.19, 10.09.19, 12.09.19, 16.09.19, 26.09.19, 03.10.19, 29.10.19, 05.11.19, 12.11.19, 18.11.19, 21.11.19, 24.11.19, 27.11.19, 12.12.19, 12.12.19, 12.05.20, 19.05.20, 26.05.20, 11.06.20, 16.06.20, 30.06.20, 02.07.20, 06.07.20, 09.07.20, 16.07.20, 23.07.20, 10.09.20, 13.09.20, 30.09.20, 01.10.20, 14.10.20, 14.10.20, 03.11.20, 22.12.20, 14.01.21, 20.01.21, 26.01.21, 02.02.21, 07.02.21, 23.02.21, 25.02.2104.03.21, 20.04.21, 26.04.21, 30.05.21, 14.06.21, 17.06.21, 06.07.21, 21.07.21, 25.07.21, 12.09.21, 19.09.21, 30.09.21, 21.10.21, 26.10.21, 04.11.21, 07.11.21, 11.11.21, 14.11.21, 24.11.21, 19.12.21, 24.01.22, 08.02.22, 17.02.22, 03.03.22, 03.03.22, 08.03.22, 09.03.22, 13.03.22, 15.03.22, 24.03.22, 01.05.22, 24.05.22, 07.06.22, 07.06.22, 23.06.22, 28.06.22, 11.08.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נגדה

יַחְדָה ונַגְדָה – המפלגות בכנסת מתחלקות לקואליציה ואופוזיציה.

לאחרונה נקבעו להן מילים בעברית: הקואליציה היא יחדה והאופוזיציה היא נגדה.

נכון לעכשיו, המילים החדשות לא הצליחו להיכנס לשימוש יומיומי בשפה.

משתמשים בהן בעיקר במהדורות החדשות ברדיו.

 

הערך נגדה נמצא בידיעות:

נגיש

נָגִיש שאפשר לגשת אליו, להתקרב והגיע אליו בקלות

שם עצם: נְגִישוּת

שם הפועל: לְהַנגִיש 

דוגמאות:

הבניין הזה לא נגיש לנכים. אי אפשר להיכנס אליו בכיסאות גלגלים.

אם אין נגישות לנכים – לא נוכל לקיים שם את המסיבה.

החומר נגיש לכול בספריה.

החומרים נגישים באינטרנט.

 

הערך נגיש נמצא בידיעות: 07.10.1825.02.1901.07.19, 17.11.20, 01.11.21

 

נדבק

נִדבַּק – קיבל מחלה ממישהו אחר

            חובר למשהו בעזרת דֶבֶק

דֶבֶק – חומר שמחבר שני דברים, Glue

השורש: ד.ב.ק

שם הפועל: לְהִידָבֵק

שם הפעולה: הִידָבקוּת

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַדבִּיק

מחלה מִידַבֶּקֶת – מחלה שעוברת מאדם לאדם באוויר, במגע

מַדְבֵּקָה – סטיקר

דוגמאות:

ילדים אוהבים לצייר ולהדביק.

הם הדביקו סטיקר על המכונית: שלום, חבר!

הוא נדבק במחלה כשהיה בטיול במזרח.

המחלה מידבקת רק בשבוע הראשון ורק במגע ישיר.

 

הערך נדבק נמצא בידיעות: 

01.10.1720.11.1716.05.1814.08.1806.09.18, 19.11.1807.05.19, 26.01.20, 03.02.20, 09.02.20, 11.02.20, 11.02.20, 12.02.20, 13.02.20, 16.02.20, 17.02.20, 17.02.20, 18.02.20, 18.02.20, 18.02.20, 20.02.20, 23.02.20, 01.03.2005.03.20, 08.03.20, 09.03.20, 10.03.20, 12.03.20, 12.03.20, 17.03.20, 23.03.20, 02.04.2015.04.20, 19.05.20, 14.07.20, 19.07.20, 05.08.20, 17.09.20, 16.11.20, 29.11.20, 21.12.20, 23.12.20, 24.12.20, 19.01.21, 24.01.21, 26.01.21, 09.02.21, 18.02.21, 27.04.21, 17.06.21, 22.06.21, 22.06.21, 23.06.21, 24.06.21, 05.07.21, 20.07.21, 04.08.21, 08.08.21, 12.10.21, 24.10.21, 30.12.21, 24.01.22, 26.01.22, 01.02.22, 06.02.21, 22.02.22, 10.03.22, 16.03.22, 20.03.22, 24.04.22, 22.05.22, 08.06.22, 09.06.22, 24.07.22