Browsing Archives

נסיגה

נְסִיגָה הליכה לאחור, יציאה משטח שכבשת, רגרסיה, הרעה במצב

השורש: ס.ו.ג,  נ.ס.ג

שם הפועל: לָסֶגֶת

עבר: נָסוֹג

הוווה: נָסֹוג

עתיד: יִסוֹג

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַסִיג –  להוציא 

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַסָגָה

דוגמאות:

ישראל נסוגה מסיני. הנסיגה מהיישובים הייתה קשה.

הוא לא נסוג מהחלטתו לעזוב את הבית.

היא לא מוכנה לסגת מההצעה הראשונית.

יש נסיגה במצב החולה.

 

הערך נסיגה נמצא בידיעות: 09.06.1710.11.1709.12.1703.06.1820.12.18, 17.02.22, 15.01.24, 08.04.24