Browsing Archives

נדיר

נָדִיר – לא רגיל, קורה לעתים רחוקות מאוד, נמצא בכמות קטנה מאוד

ההפך: תָדִיר, נָפוֹץ

מקרה נדיר, שם נדיר, תופעה נדירה, מחלה נדירה

 

הערך נדיר נמצא בידיעות: 

19.11.1708.03.1802.07.19, 10.10.19, 12.11.20, 05.01.21, 17.03.21, 25.01.22, 06.02.22, 06.02.22, 03.03.21, 03.03.22, 14.06.22, 14.06.22