Browsing Archives

נדבק

נִדבַּק – קיבל מחלה ממישהו אחר

            חובר למשהו בעזרת דֶבֶק

דֶבֶק – חומר שמחבר שני דברים, Glue

השורש: ד.ב.ק

שם הפועל: לְהִידָבֵק

שם הפעולה: הִידָבקוּת

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַדבִּיק

מחלה מִידַבֶּקֶת – מחלה שעוברת מאדם לאדם באוויר, במגע

מַדְבֵּקָה – סטיקר

דוגמאות:

ילדים אוהבים לצייר ולהדביק.

הם הדביקו סטיקר על המכונית: שלום, חבר!

הוא נדבק במחלה כשהיה בטיול במזרח.

המחלה מידבקת רק בשבוע הראשון ורק במגע ישיר.

 

הערך נדבק נמצא בידיעות: 

01.10.1720.11.1716.05.1814.08.1806.09.18, 19.11.1807.05.19, 26.01.20, 03.02.20, 09.02.20, 11.02.20, 11.02.20, 12.02.20, 13.02.20, 16.02.20, 17.02.20, 17.02.20, 18.02.20, 18.02.20, 18.02.20, 20.02.20, 23.02.20, 01.03.2005.03.20, 08.03.20, 09.03.20, 10.03.20, 12.03.20, 12.03.20, 17.03.20, 23.03.20, 02.04.2015.04.20, 19.05.20, 14.07.20, 19.07.20, 05.08.20, 17.09.20, 16.11.20, 29.11.20, 21.12.20, 23.12.20, 24.12.20, 19.01.21, 24.01.21, 26.01.21, 09.02.21, 18.02.21, 27.04.21, 17.06.21, 22.06.21, 22.06.21, 23.06.21, 24.06.21, 05.07.21, 20.07.21, 04.08.21, 08.08.21, 12.10.21, 24.10.21, 30.12.21, 24.01.22, 26.01.22, 01.02.22, 06.02.21, 22.02.22, 10.03.22, 16.03.22, 20.03.22, 24.04.22, 22.05.22, 08.06.22, 09.06.22, 24.07.22, 10.12.23, 18.12.23