Browsing Archives

מצוין

מְצוּיָן – נהדר, נפלא, טוב מאוד מאוד

מְצוּיֶנֶת, מְצוּיָנִים, מְצוּיָנוֹת

הִצְטַייֵן – היה מצוין

שם עצם: מְצּויָנוּת

תלמיד מצטיין

חייל מצטיין

עובד מצטיין

תעודת הצטיינות

 

הערך מצוין נמצא בידיעות: 19.09.1601.02.1701.05.17, 03.09.1720.11.1710.07.18, 21.01.20, 04.04.24

 

מצוקה

מְצוּקָה – לחץ הנובע מבעיה גדולה, מחסור גדול של משהו

דוגמאות:

הוא נמצא במצוקה. חייבים לעזור לו.

הם סבלו בילדותם ממצוקה כלכלית.

יש בעיר מצוקת חנייה. לפעמים אני מחפשת חנייה במשך שעה.

בבתי החולים בחורף יש מצוקת אשפוז. אין מספיק מיטות, רופאים ואחיות.

יש בישראל מצוקת דיור. 

העובר היה במצוקה ולכן יילדו את האישה בשבוע ה-32 להריון. ברוך השם נולד ילד בריא.

 

הערך מצוקה נמצא בידיעות: 

03.12.1605.12.16, 07.11.19, 03.12.19, 05.12.19, 11.04.21, 31.10.21, 05.01.22, 26.01.22, 16.02.22, 17.06.22, 18.02.24, 19.02.24