Browsing Archives

מצביעים

מצביעים האזרחים הבוחרים

בעברית: מצביעים ל… מצביעים בעד… מצביעים עבור רשימה…

שם הפועל: להצביע  (מלשון: אצבע)

להצביע ל… בעד… עבור… בשביל… – לבחור במשהו או במישהו

להצביע על – להראות

דוגמאות:

ביום הבחירות מודיעים ברדיו ובטלוויזיה כמה אחוזים מהמצביעים כבר הצביעו.

המצביעים שלו הולכים אחריו באש ובמים.

מצביעים רבים עדיין לא יודעים איך/מה/למי/בעד מי/עבור מי/ להצביע.

הוא היה הראשון שהצביע על התופעה ואמר שיש כאן בעיה חמורה.

המורה: מי שרוצה לדבר בכיתה מצביע.

הוא הצביע עליה ואמר: זאת הבחורה שלמדה אתי באולפן.

 

 

הערך מצביעים נמצא בידיעות: