Browsing Archives

מפקד

מִפקָד – ספירה של ציבור גדול

            חיילים עומדים בשורות לפני המְפַקֵד. למשל: מִפקַד בוקר

בְמִפקָד – המפַקֵד אומר: הִתפַּקֵד! והאנשים מִתפַּקדִים: 1, 2, 3…

פעם בכמה שנים עורכים בישראל מפקד אוכלוסין. 

 

הערך מפקד נמצא בידיעות: 05.04.22, 27.01.24, 13.02.24, 21.02.24, 21.02.24, 02.04.24, 04.04.24, 19.05.24

 

מפרעה

מִפְרָעָה – סכום כסף הניתן על חשבון חוב, פֵּירָעוֹן חלקי של חוב

לְמַפְרֵעַ – (תואר הפועל) מכאן וּלשעָבר, כגון הֶחלה של חוק חדש על מעשה שהיה בעבר וכדומה (בלועזית: רֶטְרוֹאַקְטִיבִי)

פֵּירָעוֹן – תשלום (של חוב)

השורש: פ.ר.ע

פורעים חוב

מועד פירעון – המועד האחרון שבו אפשר לשלם את החוב.

 

הערך מפרעה נמצא בידיעות: 20.12.23