Browsing Archives

מפקד

מִפקָד – ספירה של ציבור גדול

            חיילים עומדים בשורות לפני המְפַקֵד. למשל: מִפקַד בוקר

בְמִפקָד – המפַקֵד אומר: הִתפַּקֵד! והאנשים מִתפַּקדִים: 1, 2, 3…

פעם בכמה שנים עורכים בישראל מפקד אוכלוסין. 

 

הערך מפקד נמצא בידיעות: 05.04.22, 27.01.24, 13.02.24, 21.02.24, 21.02.24, 02.04.24, 04.04.24, 19.05.24