Browsing Archives

מפלגה

מִפלָגָה, סִיעָה, רְשִימָה

המפלגות מרבות לדבר על אחדות העם, אבל השורש של המילה מפלגה, פ.ל.ג, מצביע דווקא על חילוק, פילוג, על ההפך מאיחוד.

החוק הישראלי קובע כללים ברורים לגבי הקמת מפלגות ורישומן אצל רשם המפלגות.

רק מפלגות שעומדות בחוקים ובכללים שנקבעו יכולות להתמודד לכנסת ולהגיש רשימת מועמדים.

רשימת מועמדים שהצליחה ונבחרה לכנסת הופכת לסיעה.

המפלגה או המפלגות המרכיבות אותה ממשיכות להתקיים כמפלגות מחוץ לכנסת.

חברי הרשימה שנכנסו לכנסת הם הסיעה שמייצגת את המפלגה.

 

הערך מפלגה נמצא בידיעות:

 25.09.1710.11.1705.03.1807.03.1803.06.1825.06.1816.10.18

18.11.1812.12.18,

25.12.1830.12.1830.12.1802.01.1903.01.1910.09.1928.01.1911.02.19

14.02.1924.02.1924.02.1928.02.1907.03.19,

11.03.1912.03.1918.031924.03.1926.03.1904.04.1910.04.19, 30.04.1920.05.1922.05.1929.05.19, 24.07.19, 04.08.1905.08.19, 09.09.19, 19.09.19, 22.09.19, 28.11.19, 15.12.19, 16.01.20, 30.01.20, 21.02.20, 23.02.20, 03.03.20, 17.03.20, 30.03.20, 16.06.20, 05.01.21, 12.01.21, 13.01.21, 31.01.21, 02.03.21, 09.03.21, 13.06.21, 08.07.2107.04.22, 30.05.22, 07.06.22, 13.07.22, 25.12.23, 04.03.24, 13.03.24

 

מפלס

מִפלָס – משטח בגובה מסוים

מִפלַס מים – גובה פני הים

דוגמאות:

כשיש גשם רב מפלס הכינרת עולה.

בסלון שלנו יש שני מפלסים. יורדים למפלס התחתון בחמש מדרגות.

 

הערך מפלס נמצא בידיעות: 02.01.17, 30.01.1714.02.1707.03.1705.06.17, 23.11.17, 18.12.1701.01.1807.01.18,

21.01.18, 21.01.1825.11.1830.12.1810.03.1903.04.19, 08.01.20, 13.01.2021.01.20, 27.01.20, 28.01.20, 11.02.20, 12.02.20, 13.02.20, 18.02.20, 19.02.20, 22.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 02.04.20, 06.05.20, 31.01.21, 07.02.21, 22.02.21, 19.12.21, 23.01.22, 26.01.24, 29.01.24, 31.01.24, 01.02.24, 05.02.24, 05.02.24, 18.02.24, 18.02.24, 19.02.24