Browsing Archives

מנותק

מְנותָק –  לא מְחוּבָּר

השורש: נ.ת.ק

הפועל מופיע כפועל אקטיבי בבניין פיעל: לְנַתֵק

                  כפועל פסיבי בבניין הופעל: להיות מְנוּתָק

                  כפועל רפלקסיבי בבניין התפעל: לְהִתנַתֵק

מנתקים חיבור למים, לחשמל, לטלפון. מנתקים קשר עם חברים.

דוגמאות:

הם לא שילמו את חשבון המים בזמן. העירייה הודיעה להם שהחליטה לְנַתֵק אותם מאספקת המים.

אם לא ישלמו את החשבון, הם יְנוּתקוּ בתחילת החודש הבא.

לפני שיוצאים מהבית לחופשה מנתקים את המכשירים החשמליים (רק לא את המקרר…).

שיחת הטלפון עם בתי הִתנַתקָה באמצע. התקשרתי שוב.

החלטתי להתנתק מחברת הכבלים. ביקשתי שינתקו אותי מיד. הם ממהרים לחבר ולא ממהרים לנתק…

שנים לא דיברתי עם חברתי מבית הספר. הקשר התנתק. אני אשמח לחדש את הקשר.

הראש שלו בעבודה. הוא מנותק ממה שקורה בבית.

הוא "אסטרונאוט". הראש שלו בעננים. הוא מנותק מהמציאות.

 

הערך מנותק נמצא בידיעות: 29.10.17