Browsing Archives

מדי פעם

מִדֵי פַּעַםלפעמים

אֵי פעם – בזמן כלשהו, בפעם כלשהי

מִדֵי דקה, מִדֵי שעה, מִדֵי יום, מִדֵי שבוע, מִדֵי חודש, מִדֵי שנה

דוגמאות:

 

הוא מבקר את הדודה מדי פעם.

אני פוגשת אותו מדי פעם ברחוב.

אני מאזין לחדשות מדי שעה.

הם מגיעים לביקור בארץ מדי שנה.

ראיתי אותו אי פעם רוקד? 

ביקרתם אי פעם בלונדון?

אם אפגוש אותו אי פעם – אגיד לו מה אני חושב.

 

הערך מדי פעם נמצא בידיעות:

 10.09.1728.01.1806.05.1831.01.1901.07.19, 20.11.19, 17.11.21, 02.06.22, 14.07.22, 13.10.23