Browsing Archives

יתר

יֶתֶר  –  שְאָר, מה שֶנִשאַר

דוגמאות:

 אכלנו את רוב האוכל. את היֶתֶר נשמור למחר.

 התלמידים סיימו את רוב שיעורי הבית בכיתה. את היתר ישלימו בבית. 

 

הערך יתר נמצא בידיעות: 14.11.1701.01.1814.02.1802.15.1801.08.1817.06.1909.07.19, 11.12.19, 23.03.20, 26.03.20, 19.04.20, 19.04.20, 12.05.20, 30.06.20