Browsing Archives

ירש

יָרַש קיבל מהוריו תכונות גנטיות, קיבל מהוריו או ממשפחתו רכוש

השורש: י.ר.ש

הפועל בבניין הפעיל: הוריש

מילים נוספות מהשורש:

יְרוּשָה – רכוש שעובר מאב לבן

תוֹרָשָה – גנטיקה

מורשת: Legacy

 

דוגמאות:

הוא ירש מהוריו את הדירה.

הדוד הוריש להם כסף רב.

קיבלתי את הבית בירושה מהוריי.

הוא לא הוריש לילדים כסף. הוא הוריש להם מורשת רוחנית.

 

הערך ירש נמצא בידיעות: 25.09.1620.11.1707.05.19, 04.05.20, 21.04.21, 10.12.23, 26.02.24