Browsing Archives

יצר (פועל)

יָצַר – עשה, ברא

השורש: י.צ.ר

שם הפועל: לִיצוֹר

שם הפעולה: יְצִירָה

שם עצם: יְצוּר חי, יְצוּר אנושי

שם עצם: יְצִירָה – קומפוזיציה

יוֹצֵר – סופר, משורר, קומפוזיטור, אומן שיוצר יצירות אומנות וספרות

שם תואר: יְצִירָתִי – קריאטיבי

שם הפועל בבניין פיעל: לְייַצֵר – לעשות דבר בבית חרושת, במפעל, במכונה

שם הפעולה בבניין פיעל: יִיצוּר

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִיווָצֵר

עבר בבניין נפעל: נוֹצַר

יַצרָן – אדם שמייצר סחורות

מוּצָר – פרודוקט, דבר המיוצר בבית חרושת

מוצְרֵי חלב, מוצר טבעי

תוֹצָר – מה שמייצרים בית חרושת, בית מלאכה, משק חקלאי

תוֹצֶרֶת – מה שמייצרים בית חרושת, בית מלאכה, משק חקלאי

תוצרת ישראל, תוצרת הארץ, תוצרת כחול-לבן – תוצרת ישראל, תוצרת חוץ

תוצרת חקלאית

התוֹצָר הלְאוּמִי – כל מה שהמדינה מייצרת

 

הערך יצר נמצא בידיעות:

 26.07.16, 28.07.1628.07.1615.08.1625.09.16,

08.10.1608.11.16, 11.11.16, 14.12.16

20.12.1620.12.1615.01.1725.01.1721.03.1706.04.1706.04.1706.04.17

18.04.1713.07.1717.07.17

07.08.1727.08.1717.09.17, 30.10.1716.11.1720.11.1720.11.1709.12.1718.12.1728.12.1702.01.18

07.01.18, 25.01.1830.01.1818.02.1820.02.1814.03.1808.05.1809.05.18, 21.05.1804.06.1805.06.18,

17.06.1803.07.1806.08.1806.09.1818.11.1821.11.1822.11.1823.01.19,

 31.01.1907.02.19

11.02.1921.02.1924.02.1904.04.1916.05.1914.07.19, 25.07.19, 07.08.19, 14.08.19, 04.09.19, 25.09.19, 10.10.19, 07.11.19, 22.12.19, 14.01.20, 04.02.20, 09.02.20, 09.02.20, 21.02.20, 24.03.20, 05.05.20, 25.06.20, 01.07.20, 16.07.20, 26.07.20, 03.08.20, 31.08.20, 10.11.20, 30.11.20, 22.12.20, 03.01.21, 12.01.21, 25.01.21, 27.01.21, 02.03.21, 18.03.21, 24.03.21, 27.04.21, 30.05.21, 06.07.21, 13.07.21, 14.07.21, 02.08.21, 11.08.21, 13.09.21, 14.09.21, 21.10.21, 23.11.21, 07.12.21, 26.12.21, 27.12.21, 30.12.21, 20.01.22, 23.01.22, 03.02.22, 22.02.22, 26.04.22, 25.05.22, 03.08.22, 15.08.22, 15.08.22, 27.10.23, 09.11.23, 21.11.23, 28.11.23, 10.12.23, 20.12.23, 25.12.23, 10.01.24, 27.01.24, 14.02.24, 05.04.24, 15.04.24, 16.04.24