Browsing Archives

יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להיניק

המשמעות:

יותר משאדם רוצה לקבל טובה מידי אחרים, רוצים אחרים להעניקה לו.

עֵגֶל: ולד של פרה.

יוֹנֵק (לִינוֹק): מוצץ חלב משדי אימו.

מֵינִיקָה (לְהֵינִיק): מאכילה תינוק או גור משדיה.

דוגמה:

המורה ממשיך בשיעור גם אחרי הצלצול, הוא רוצה לסיים את הנושא שהתחיל. התלמידים רוצים ללכת כבר הביתה. יוֹתֵר מִמַה שֶהָעֵגֶל רוֹצֶה לִינוֹק הַפָּרָה רוֹצָה להֵינִיק.