Browsing Archives

חוקק

חוֹקֵק – קבע חוק חדש

שם הפועל: לְחוֹקֵק

שם עצם: חוֹק

רבים: חוּקִים

שם תואר: חוּקִי

חוק יסוֹד – חוק בנושא חשוב. יהיה בעתיד חלק מהחוקה של מדינת ישראל

 

בישראל: הכנסת היא בית המחוקקים. בה מחוקקים את חוקי המדינה

 

הערך חוקק נמצא בידיעות: 02.06.16, 20.06.16, 27.06.1611.01.1704.09.17, 28.11.1702.01.1818.02.1807.05.18,

28.05.1818.07.1819.07.1829.07.1806.08.1824.10.1819.11.1820.12.1825.12.1827.12.1801.01.1901.01.19,

23.01.1911.02.19, 24.02.1928.02.1919.05.1920.05.1930.05.1930.05.19, 25.07.19, 29.07.19, 07.08.19, 08.09.19, 09.09.19, 10.09.19, 05.11.19, 19.11.19, 24.11.19, 28.11.19, 01.12.19, 12.12.19, 30.01.20, 21.02.20, 17.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 26.03.20, 16.06.20, 23.06.20, 02.07.20, 14.07.20, 23.07.20, 30.09.20, 15.10.20, 25.10.20, 22.12.20, 23.12.20, 19.01.21, 11.02.21, 25.02.21, 18.03.21, 07.04.21, 21.04.21, 24.05.21, 06.06.21, 08.06.21, 02.09.2, 04.11.21, 14.11.21, 15.11.21, 24.11.21, 30.12.21, 02.01.22, 10.02.22, 22.02.22, 24.05.22