Browsing Archives

התנדב

הִתְנַדֵב  – עָזַר למישהו בלי לקבל כסף

שם הפועל: לְהִתנַדֵב

שם הפעולה: הִתנַדבוּת

הווה: מִתנַדֵב

דוגמאות:

בישראל אנשים רבים מתנדבים לעבודה בבתי חולים, לעזרה לזקנים, לחלשים.

יש ארגונים רבים של מתנדבים.

ההתנדבות טובה גם לנותן וגם למקבל.

התנדבתי להכין עוגה למסיבה.

 

הערך התנדב נמצא בידיעות: 

19.02.15, 10.07.1602.09.1631.10.1621.11.1629.11.1604.12.1605.12.16

 21.03.17

27.03.1728.03.1701.05.1707.05.1703.07.1705.07.1703.08.1723.10.17,

 07.01.18, 10.01.1811.03.1812.03.18, 26.03.1808.04.1811.04.1827.04.1823.05.1804.07.1814.08.1801.04.19

26.05.1916.07.19, 04.08.19, 16.09.19, 10.10.19, 05.12.19, 22.01.20, 23.01.20, 19.03.20, 19.04.20, 26.04.20, 13.07.20, 15.07.20, 17.09.20, 26.10.20, 02.11.20, 16.11.20, 02.12.20, 15.12.20, 29.12.20, 20.01.21, 06.02.21, 21.02.21, 03.03.21, 14.03.21, 16.03.21, 17.03.21, 17.03.21, 22.03.21, 11.04.21 , 21.07.21, 06.12.21, 02.01.22, 16.02.22, 20.03.22, 12.06.22, 13.06.22, 17.06.22, 02.08.22, 30.11.23, 30.11.23, 25.12.23, 01.01.24, 05.03.24, 19.03.24, 03.04.24, 03.06.24, 04.06.24, 06.06.24