Browsing Archives

הפקיד

הִפְקִיד – הכניס כסף לבנק, נתן למישהו לשמור לו על משהו

השורש: פ.ק.ד

שם הפועל: לְהַפְקִיד

שם הפועל: הַפְקָדָה

שם עצם: פִּיקָדוֹן

מַפְקִידִים כסף בבנק

פיקדון לזמן קצר

פיקדון לזמן ארוך

 

הערך הפקיד נמצא בידיעות:

 12.12.16, 14.06.22, 14.06.22, 10.12.23, 26.02.24

 

 

הפקיר

הִפְקִיר – ויתר על הבעלות לטובת כל מי שיִרצה, הִזְנִיח

השורש: פ.ק.ר

שם הפועל בבניין הִפְעִיל: לְהַפְקִיר

שם הפעולה: הַפְקָרָה

הֶפְקֵרמעמד משפטי של דבר שאין לו בעלים, שאינו באחריותו של אדם, שכל אדם רשאי לֵיהָנות ממנו

שֶטַח הֶפְקֵר

הֶפְקֵרוּתהתנהגות פרועה ללא משמעת, הַזְנָחָה

 

הערך הפקיר נמצא בידיעות: 27.01.24