Browsing Archives

היווה

הִיווָה – גרם שיהיה, היה

השורש: ה.י.ה

שם הפועל: לְהַווֹת

הִיווָה, מְהַווֶה, יְהַווֶה

שם פועל בבנין התפעל: הִתְהַווָה

 

הערך היווה נמצא בידיעות: 30.10.1627.11.1611.09.1719.11.1717.12.1722.12.1701.02.1805.06.1818.07.18,

11.10.1828.02.1904.03.1906.06.19, 04.05.20, 06.07.20, 18.03.21, 08.04.21, 28.04.21