Browsing Archives

הגיש

הִגִיש – נתן, מסר

השורש: נ.ג.ש

שם הפועל: לְהַגִיש

שם עצם: מַגָש

מַגישים אוכל, מַגישים אוכל במסעדה

מַגישים עזרה

מַגישים בקשה / תוכנית / מועמדות לתפקיד / לפרס

מַגישים בקשה לוועדה / להלוואה / למלגה / לאישור

מַגישים תלונה למשטרה

מַגישים ערעור לבית המשפט

 

 

הערך הגיש נמצא בידיעות:

 29.10.1713.11.1728.11.1724.12.1714.01.1818.02.18, 13.03.1807.05.1824.05.18, 24.05.1828.05.1804.06.18, 05.06.1814.06.1819.06.1824.06.1809.07.1812.11.1827.12.1803.01.19

16.01.19,

17.01.1903.02.1914.02.1921.02.1921.02.1924.02.1928.02.1907.05.19

22.05.1917.06.1624.06.1925.06.19,

25.07.19, 04.08.19, 30.10.19, 08.12.1, 19.01.20, 28.01.20, 29.01.20, 20.02.20, 17.03.20, 17.03.20, 07.05.20, 30.06.20, 14.07.20, 31.08.20, 13.09.20, 19.11.20, 01.12.20, 22.12.20, 07.01.21, 31.01.21, 11.02.21, 02.03.21, 20.04.21, 20.05.21, 15.07.21, 29.09.21, 12.10.21, 21.10.21, 14.11.21, 16.11.21, 23.11.21, 06.12.21, 11.01.22, 13.01.22, 20.01.22, 02.02.22, 07.02.22, 13.07.22, 16.11.23, 30.11.23, 11.01.24, 28.01.24, 21.02.24, 23.02.24, 29.02.24, 04.03.24, 05.03.24, 18.03.24, 20.03.24, 29.05.24, 17.06.24