Browsing Archives

גוש

גוּש – חתיכה של חומר, קבוצה של דברים מחוברים יחד

קבוצת סיעות בכנסת שיש להן אידיאולוגיה דומה. למשל: גוש הימין, גוש השמאל, גוש המרכז

דוגמאות:

צריך לערבב את החומרים לבצק עד שלא יהיו גושים.

הכירורג בדק אותה וגילה גוש בשד.

הם גרים באחד הישובים בגוש עציון.

 

הערך גוש נמצא בידיעות: 05.03.18, 24.03.20, 01.06.21, 02.01.22