Browsing Archives

בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן

המשמעות:

אל תגמול (תחזיר) רעה למי שעשה לך טובה.

בור: חור גדול באדמה

דוגמה:

עבדתי בחברה הזו שנים רבות. אהבתי מאוד את מקום העבודה שלי. לאחר שפיטרו אותי השתדלתי לא לספר דברים שליליים (נגטיביים) על החברה. בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן.

המקור: במדבר רבה, כ"ב, ד'

בושה

בּוּשָה – הרגשה לא נעימה כתוצאה ממשהו, shame

השורש: ב.י.ש

שם הפועל בבניין התפעל: הִתְבַייֵש

שם הפועל בבניין פיעל: בִּייֵש

תכונה: בַּייְשָן

בושה וחֶרְפָּה!

אדם חֲסַר בושה

בית בּוֹשֶת – בית זונות

 

הערך בושה נמצא בידיעות: 03.12.1720.02.1905.08.1909.02.20, 09.02.20, 03.03.20, 10.11.20, 16.03.21, 03.03.21, 03.03.22, 03.03.22, 24.05.22, 21.11.23