Browsing Archives

בור סוּד שאינו מאבד טיפה

המשמעות:

אדם למדן בעל זיכרון מצוין. הוא זוכר הכול, הוא אינו שוכח דבר ממה שלמד.

הפירוש המילולי:

בור צבוע בסיד שאף טיפת מים מתוכו לא נספגת באדמה אלא נשמרת בתוכו.

בּוֹר – חור באדמה

סִיד – חומר לבן שצובעים בו את הקירות.

מְאַבֵּד – מַפְסִיד, היה לו משהו ועכשיו הדבר איננו.

טִיפָּה – מעט מעט מים, רסיס של מים, מעט

 

דוגמה:

הוא זוכר כל מה שלמד באולפן. הוא בּוֹר סוּד שֶׁאֵינוֹ מְאַבֵּד טִיפָּה.

מקור:

נאמר על רבי אליעזר בן הורקנוס (מסכת אבות דף ב' עמוד ח').

בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן

המשמעות:

אל תגמול (תחזיר) רעה למי שעשה לך טובה.

בור: חור גדול באדמה

דוגמה:

עבדתי בחברה הזו שנים רבות. אהבתי מאוד את מקום העבודה שלי. לאחר שפיטרו אותי השתדלתי לא לספר דברים שליליים (נגטיביים) על החברה. בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן.

המקור: במדבר רבה, כ"ב, ד'