Browsing Archives

אבזר אביזר

אַבזָר, אֲבִיזָר – accessory, חפץ שמוסיפים לבגד, לרכב, לקישוט אולפן טלוויזיה

רבים: אַבְזָרִים, אֲבִיזָרִים

השורש: א.ב.ז.ר

שם הפועל: לְאַבְזֵר

שם הפעולה: אִבְזוּר

שם תואר: מְאוּבְזָר

חנות לאבזרי רכב

חנות לאבזרי אופנה

מטבח מאובזר

 

הערך אבזר, אביזר נמצא בידיעות: 25.09.1621.12.1603.01.1725.01.1829.01.19