Browsing Archives

ראשי תיבות וקיצורים

לפנה"ס

לפנה"ס – ראשי תיבות של לפני הַסְפִירָה – לפני הולדת ישו הנוצרי

ההיסטוריונים מחלקים את הספירה של שנות ההיסטוריה לשניים:

סופרים את השנים שלפני הולדת ישו הנוצרי ואת השנים אחרי הולדתו.

השנים שלפני הולדת ישו נקראות: לִפנֵי הַספִירה ובראשי תיבות: לפנה"ס.

וגם: לפסה"נ (לפני ספירת הנוצרים).

השנים שאחרי הולדת ישו נקראות: לַספִירָה, או: לִספִירַת הנוצרים.

לדוגמה:

בית המקדש הראשון נבנה לפנה"ס ונהרס בשנת 70 לספירה.

 

הערך לפנה"ס נמצא בידיעות: 26.10.16