Browsing Archives

פתגמים

נָאֶה דוֹרֵש – נָאֶה מְקַייֵם

המשמעות:

מדבר יפה וגם עושה את מה שהוא אומר.

נָאֶה – יפה

דוֹרֵש – אומר דברים וגם: מבקש בצורה ברורה

מְקַייֵם  עושה, עושה את מה שהבטיח לעשות

המקור:

מסכת יבמות: .. אמרו לו לבן עזאי: יש נאה דורש ונאה מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש, ואתה נאה דורש ואין נאה מקיים.

נפש בריאה בגוף בריא

המשמעות:

כדי להיות בריא בנפש כדאי לדאוג לבריאות הגוף: תזונה נכונה, ספורט, מנוחה, טיפול בבעיות בריאות…

נֶפֶש  נשמהאֲנָשִים

רבים: נְפָשוֹת 

נֶפֶש היא הנְשָמָה של האדם. לאדם יש גוף ונפש.

 המקור: אברהם יצחק הכהן קוק, אורות התשובה, ה'

נתלה באילן גדול

 

המשמעות: 

הדברים שהוא אומר או כותב מסתמכים על דברים שאמר או כתב אדם חכם אחר, אדם מוּמְחה, מישהו שיודע יותר ממנו בנושא הזה.

אילן – עץ, ט"ו בשבט הוא חג האילנות.

נִתְלֶה – תולים משהו על עֵץ, על ויו, על מִתְלֶה. תולים מנורה או תמונה על קיר.

הווה בבניין קל: תוֹלֶה, הווה בבניין נפעל: נִתְלֶה

דוגמה:

בספרו החדש הוא נתלֶה באילן גדול, פרופסור מפורסם שחקר גם הוא את הנושא.

 

המקור:

מסכת פְּסָחִים פרק קי"ב