Browsing Archives

פתגמים

מה עניין שמיטה אצל הר סיני?

המשמעות: 

מה הקשר בין שני הדברים השונים זה מזה?

שְמִיטָה: שנה של הפסקת עבודה חקלאית וביטול חובות – אחת לשבע שנים.

הר סיני: ההר שעליו ניתנה התורה לבני ישראל.

דוגמה:

המרצה שילב בהרצאה נושאים פוליטיים שאינם קשורים לנושא ההרצאה. 

אחד הסטודנטים ביקש את רשות הדיבור ואמר למרצה: מָה עִנְייַן שְמִיטָה אֵצֶל הַר סִינַי? 

המקור: פירוש רש"י, ויקרא, כ"ה, א'

מהרסַיִיך ומחריבַיִיך ממך יֵצֵאוּ

המשמעות:

 

האנשים ששייכים למקום, או לקבוצה, הם גורמים את הנזק הגדול ביותר. דווקא אלה שבאים מבפנים יכולים לקלקל ולהרוס.

לַהֲרוֹסלְהַחֲרִיב, destroy

מְהַרְסַיִיך – מי שהורס אותך

מַחְרִיבַיִיך – מי שמחריב אותך

דוגמה:

הפחד שלנו מממלחמות פנימיות גדול יותר מאשר הפחד שלנו מאויבים מבחוץ, מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִיבַיִךְ מִמֵּךְ יֵצֵאוּ.

המקור:

ישעיהו, פרק מ"ט, פסוק 17