Browsing Archives

פתגמים

יָגַעתָ ולא מָצָאתָ – אל תַאֲמִין

המשמעות:

המשמעות המילולית: אם עבדת קשה ולא מצאת – אל תאמין, כי שזה לא יכול להיות

המשמעות: 

מי שמתאמץ – מצליח

אפשר לומר גם: יָגַעתָ ומָצָאתָ – תַאֲמִין!

יָגָעתָ – עבדת קשה, התאמצת

אַל תַאֲמִין – אל תחשוב שזה נכון

יודֵעַ צַדִיק נֶפֶש בְּהֶמְתוֹ

המשמעות:

כל אחד מכיר מצוין את מי שקרוב אליו.

יודע – מכיר

צַדִיק – בן אדם ישר

בְּהֵמָה  – בעל חיים: פרה, סוס, חמור

 

דוגמה:

אני יודעת בדיוק מה דעתך בעניין ומה את מתכוונת לעשות. יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶש בְּהֵמְתוֹ.

המקור:

משלי פרק י"ב, פסוק י'

יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להיניק

המשמעות:

יותר משאדם רוצה לקבל טובה מידי אחרים, רוצים אחרים להעניקה לו.

עֵגֶל: ולד של פרה.

יוֹנֵק (לִינוֹק): מוצץ חלב משדי אימו.

מֵינִיקָה (לְהֵינִיק): מאכילה תינוק או גור משדיה.

דוגמה:

המורה ממשיך בשיעור גם אחרי הצלצול, הוא רוצה לסיים את הנושא שהתחיל. התלמידים רוצים ללכת כבר הביתה. יוֹתֵר מִמַה שֶהָעֵגֶל רוֹצֶה לִינוֹק הַפָּרָה רוֹצָה להֵינִיק. 

ייהרג ואל יעבור

הפירוש המילולי:

ימות ולא יעבור על החוק.

המשמעות:

חייבים לקיים את המצווה הזאת או את החוק הזה, אפילו אם ה'מחיר' גדול ומסוכן.

דוגמה:

יש מפלגות שמוכנות להפיל ממשלה בגלל פתיחת חנויות בשבת. אצלם שמירה על השבת היא בבחינת יֵיהָרֵג וְאַל יַעֲבֹור.

מקור:

סנהדרין ע"ד א'

יצא לתרבות רעה

המשמעות:

עזב את הדרך הנכונה והישרה.

תַרְבּוּת: culture

דוגמה:

מאז שהוא התחיל להיות חבר בחבורה הזאת הוא יצא לתרבות רעה. הם לא לומדים. לא עובדים. מעשנים סמים. ההורים החליטו לעבור לגור בעיר אחרת כדי לנסות להחזיר אותו למוטב.

 

המקור: פירוש רש"י לבראשית, פרק כ"ה, פסוק 30