Browsing Archives

פתגמים

טוב צִיפּוֹר אַחַת ביד מִשְתַיִים על הָעֵץ

 

המשמעות:

טוב יותר שיהיה לאדם דבר אחד וקטן אך בטוח בהווה מאשר הבטחה לדבר גדול יותר שיהיה לו אולי בעתיד.

יש האומרים: טובה ציפור אחת ביד משתיים על העץ.

דוגמה:

לא כדאי לך לעזוב את מקום העבודה שלך לפני שמובטחת לך משרה טובה יותר במקום אחר. טוב ציפור אחת ביד משתיים על העץ.

המקור:

מדרש רבה קהלת ד' ט'

 

טלִית שֶכּוּלָהּ תְכֵלֶת

 

המשמעות:

אדם שכולו טוב, אדם ישר, דבר מושלם שאין בו פגם

משתמשים בפתגם גם לחיוב – טלית שכולה תכלת וגם לשלילה – הוא לא טלית שכולה תכלת.

דוגמה:

חשבתי שהוא אדם ישר, אבל טעיתי. כשהתחלתי לעבוד אתו ראיתי שהוא לגמרי לא טַלִית שֶׁכֻּלָהּ תְכֵלֶת.

המקור:

האגדה על מחלוקת קורח ועדתו (רש"י, במדבר, ט"ז, 1)