Browsing Archives

פתגמים

הֱוֵא מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות

המשמעות: תהיה נחמד לכל אחד

המקור, מסכת אבות:

שַׁמַּאי אוֹמֵר, עֲשֵׂה תוֹרָתְךָ קֶבַע. אֱמוֹר מְעַט וַעֲשֵׂה הַרְבֵּה, וֶהֱוֵי מְקַבֵּל אֶת כָּל הָאָדָם בְּסֵבֶר פָּנִים יָפוֹת

הִגִיעוּ לעֵמֶק השָוֶוה

המשמעות:

הִשְתַווּ ביניהם. הגיעו להסכם.

עֵמֶק השָוֶוה: שם של מקום

המקור:

בראשית י"ד י"ז: ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכות את כלרלעֹמר ואת המלכים אשר אתו אל עמק שווה הוא עמק המלך.

הִגִיעוּ מים עד נָפֶש

המשמעות:

הפירוש המילולי: המים הגיעו עד הלב והראש והאדם כמעט טבע.

המשמעות:

הדבר הרע הגיע לכמות גדולה ואי אפשר כבר לסבול אותו.

נֶפֶש – נשמה

המקור:

תהילים ס"ט ב': 'הושיעני, אלוהים, כי באו מים עד נפש'.

 

הזורעים בדמעה ברינה יקצורו

 

המשמעות:

מי שעובד קשה – קוטף את הפירות ומצליח.

בתחילת תהליך יש חששות כי לא יודעים אם הוא יצליח. בסופו, כשרואים את התוצאות הטובות – יש סיפוק, נחת ושמחה.

זורעים: שמים באדמה זרע של צמח

דִמעה: בכי

רינה: שמחה

יִקְצוֹרוּ – יֶאֶסְפו את היְבול. קוצרים תבואה, קוצרים הצלחה, קוצרים פירות של עבודה

 

המקור:

תהילים קכ"ו ה

המִן הגורן או מִן היקב

 

המשמעות:

הפתגם הוא שאלה: מאין אקח את מה שאתה רוצה? מאין אקח את מה שאתה מבקש?

בעברית המודרנית משתמשים בביטוי כמשפט חִיווּי: מן הגורן או מן היקב.

הֲמִן –  ה"א השאלה מצטרפת למילת היחס 'מן'. הפירוש: מאין?

גוֹרֶן – המקום שבו דשים את התבואה שעושים ממנה קמח

יֶקֶב – המקום שבו מכינים את היין מהענבים

דוגמה:

כשהוא פנה אליי בהצעה לנהל את הפרויקט, לא ידענו מאין נשיג את הכסף – הֲמִן הַגוֹרֶן או מִן הַיֶקֶב.

הם אספו שקל לשקל מן הגורן ומן היקב והצליחו לסיים את בניית המוזיאון.

המקור:

מלכים ב', פרק ו', פסוק כ"ז

 

הניח מעותיו על קרן הצבי

 

 

המשמעות:

שם את כספו במקום לא בטוח, סיכן את כספו.

הִנִיחַ – שָׂם

מָעוֹת – מטבעות כסף

צְבִי – בעל חיים עם קרניים

דוגמה:

הוא הִנִיחַ מָעוֹתיו עַל קֶרֶן הַצְבִי כשהחליט לקנות את החברה. עד היום הוא משלם על כך.

אני לא משקיע את הכסף במניות. אני לא שם כספי על קרן הצבי.

המקור:

מסכת כתובות י"ג, עמוד ב'

 

הפך את הקְעָרָה על פִּיהָ

 

המשמעות:

הרס את הדבר, שינה את הדבר מעיקרו, שינה הכול, הרס הכול (כמו שהופכים את קערת האוכל כדי שתישאר ריקה).

קְעָרָה – כלי עמוק ששמים בו אוכל

דוגמה:

המנכ"ל החדש הפך את הקערה על פיה ושינה את כל תוכניות העבודה במשרד.

המקור:

בבא בתרא ט"ז

הקש ששבר את גב הגמל

המשמעות:

הדבר הקטן והלא כל כך חשוב  – הוא שגרם לאדם להיכשל או לוותר.

קַש – strow, הקש הוא קל במשקל

גָמָל –  camal

 

דוגמאות:

המנהל רצה לפטר אותה כבר מזמן כי היא מדברת בטלפון במקום לעבוד. הקַש ששָבַר את גַב הגָמָל היה כשהיא יצאה לחופשה ארוכה בלי להודיע על כך מראש.