Browsing Archives

פתגמים

הזורעים בדמעה ברינה יקצורו

 

המשמעות:

מי שעובד קשה – קוטף את הפירות ומצליח.

בתחילת תהליך יש חששות כי לא יודעים אם הוא יצליח. בסופו, כשרואים את התוצאות הטובות – יש סיפוק, נחת ושמחה.

זורעים: שמים באדמה זרע של צמח

דִמעה: בכי

רינה: שמחה

יִקְצוֹרוּ – יֶאֶסְפו את היְבול. קוצרים תבואה, קוצרים הצלחה, קוצרים פירות של עבודה

 

המקור:

תהילים קכ"ו ה