Browsing Archives

פתגמים

גילה טֶפַח וכיסה טְפָחַיִים

המשמעות:

אמר רק חלק קטן ממה שהוא יודע והסתיר את הרוב. הסתיר יותר מאשר גילה.

טֶפַח – מידת אורך קטנה

טְפָחַיִים – ריבוי זוגי של טֶפַח

דוגמה:

העיתונאים שאלו את השר שאלות רבות. השר ענה לשאלותיהם אך גִילָה טֶפַח וְכִיסָה טְפָחַיִים.

מקור:

מסכת נדרים, דף כ', עמוד ב'