Browsing Archives

מילים ומושגים

תלאות

תְלָאוֹת – צרות, קְשָיים

בשימוש רק בצורת הרבים – תְלָאוֹת, בדרך כלל בהקשר של דרך.

תְלָאוֹת הדרך

דוגמאות:

הדרך הייתה ארוכה ומְלֵאַת תלאות.

אחרי תלאות רבות עלינו סוף סוף לארץ.

עברתי תלאות רבות בדרך, אבל אני החלטתי לזכור רק את הדברים היפים.

אחרי תלאות בירוקרטיות רבות הם השיגו סוף סוף את כל האישורים לבניית הבית.

 

הערך תלאות נמצא בידיעות:  13.09.17 , 27.11.20, 07.03.22

 

 

 

 

תלה

תָלָה: קשר דבר מלמעלה

השורש: ת.ל.ה

שם הפועל: לִתלוֹת

שם הפעולה: תְלִייָה

שם תואר: תָלוּי

שם עצם: תְלוּת

תולים על מסמר, על וו, על מִתלֶה, על חבל

תולים כביסה לייבוש

יש מדינות שבהן תולים פושעים על חבל תְלִייָה. הורגים אותם בתלייה

יש אנשים שמתאבדים בתלייה

זה תָלוּי – זה לא ברור ולא בטוח. אולי כן, אולי לא

למשל: תָלוּי במזג האוויר

אדם תָלוּי, אדם תְלוּתִי  – אדם לא עצמאי. תלוי בהורים, תלוי באשתו, ילד תְלוּתִי

 

פתגמים:

סוף גנב לִתְלִייָה 

המשמעות: מי שעושה דבר רע יקבל בסוף עונש.

בבית התָלוּי אין מדברים על חֵבֶל 

המשמעות: לא מדברים עם אנשים על נושאים רגישים או בעייתיים בחייהם.

 

הערך תלה נמצא בידיעות: 

17.08.1612.09.1714.01.1821.06.1804.10.1814.03.1905.08.19, 08.08.19, 31.10.19, 27.11.19, 03.02.20, 04.02.20, 23.06.20, 21.01.21, 13.07.22, 25.10.23, 10.12.23, 20.05.24, 21.05.24

 

 

תלוש

תְלוּש – נייר שהוא חלק ממשהו, חלק מכרטיס שתולשים בכניסה לאולם

רבים: תְלוּשִים

תְלוש שכר

תְלוש מָזון

תְלוּשֵי שי

השורש: ת.ל.ש

תולשים דבר ממקומו, תולשים שֵׂעָר, תולשים דף ממחברת

אדם תָלוּש – לא מְחובָּר למְציאות

 

הערך תלוש נמצא בידיעות: 13.01.18

 

 

 

 

 

תלת

תְלָת – שלושה

קידומת המצטרפת לשם עצם

המקור: השפה הארמית

תְלַת אוֹפַן – אופניים בעלי שלושה גלגלים

תְלַת חודשי, תְלַת שְנָתִי

תְלַת מֵמַד – דבר שיש לו שלושה מְמַדִים: אורך, רוחב, עומק

תְלַת פָזִי – חשמל שיש בו שלוש פָזוֹת

 

חד – אחד (חד שנתי, חד כיווני…)

דו – שניים (דו שיח, דו שנתי…)

תלת – שלושה

 

הערך תלת נמצא בידיעות: 29.11.1720.11.18