Browsing Archives

מילים ומושגים

שלל (פועל)

שָלַל – דחה, התנגד

לקח ממישהו זכות שהייתה לו

השורש: ש.ל.ל

שם הפועל: לִשִלוֹל

שם פעולה: שִלִילָה

שם תואר: שְלִילִי – נגטיבי

 

דוגמאות:

הוא שלל את האפשרות ללמוד בחו"ל.

אני לא שולל את ההצעה לקנות את העסק הזה.

הוא שלל על הסף את ההצעה למכור את הבית במחיר הזה.

הוא לא למד למבחן וקיבל ציון שלילי. הוא יצטרך לעשות את המבחן שוב.

אחרי התאונה שללו לו את רישיון  הנהיגה.

הוא אדם שלילי.

הערך שלל נמצא בידיעות: 21.06.1606.10.1602.01.1801.02.1828.05.1819.06.18, 26.01.20, 10.02.21, 24.02.21, 20.04.21, 04.05.21