Browsing Archives

מילים ומושגים

שכר (פועל)

שָכַר – שילם כסף לבעל רכוש (דירה, חנות, מכונית, אולם) כדי  לגור בהם ולהשתמש בהם

אדם שוכר דירה מבעל דירה.

בעל דירה משכיר את הדירה לדייר.

הדייר (השוכר)  משלם לבעל הדירה (המשכיר) שכר דירה.

 

הערך שכר נמצא בידיעות: 25.09.1601.11.17, 05.02.1806.06.18, 20.04.21, 31.05.21, 16.11.23, 11.02.24, 13.03.24