Browsing Archives

מילים ומושגים

שיבה

שֵׂיבָה – זִקנָה

שיער שיבה – שיער לבן

הגיע לשיבה טובה – זכה לאריכות ימים

נפטר בשיבה טובה – נפטר בגיל מבוגר מאוד

 

פתגם:

מפני שיבה תקום

המשמעות: חובה עלינו לתת כבוד לזקנים. לכבד אותם, לעזור להם, לקום ולפנות להם מקום.

 

הערך שיבה נמצא בידיעות: 20.06.1607.03.17, 13.02.24

 

שיבוש

שִיבּוּש  – הפרעה, קלקול, טעות

רבים: שיבוּשִים

השורש: ש.ב.ש

שם הפועל: לְשַבֵּש

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִשתַבֵּש

דוגמאות:

היו היום שיבושים בתנועה בגלל ביקור ראש הממשלה.

השיבושים ברשת הטלפונים נמשכו כמה שעות.

התכנית שלי הִשתַבּשּה כי ירד גשם.

הכבישים באזור משובשים כי יורדים שם גשמים רבים.

כתב היד שלו מְשוּבָּש. אני לא מצליחה להבין מה הוא כותב.

 

הערך שיבוש נמצא בידיעות: 05.10.1628.03.1705.07.1717.08.1726.04.1830.07.1803.10.18,03.12.1802.06.19,

14.07.19, 08.09.19, 09.09.19, 23.09.19, 05.11.19, 19.12.19, 20.05.20, 07.01.21, 29.07.21, 20.01.22, 25.01.22, 06.04.22, 20.07.22, 21.10.23, 19.12.23, 06.03.24, 04.04.24, 19.05.24, 29.05.24, 30.05.24

 

שיבח

שִיבֵּחַ – אמר דברים טובים על משהו או על מישהו

השורש: ש.ב.ח

שם הפועל: לְשַבֵּחַ

שם הפעולה: שִיבּוּחַ

שם עצם: שֶבַח

שם תואר: מְשוּבָּח – מצוין

דוגמאות:

המורה שיבח את הילד בפני ההורים.

האוכל במסעדה הזאת – משובח.

 

הערך שיבח נמצא בידיעות:

 10.10.1619.05.19, 07.08.19, 02.08.20, 16.03.21, 28.07.22, 08.08.22, 14.01.24

 

שיבץ

שִיבֵּץ – הכניס דבר למסגרת, הכניס דבר בין דברים אחרים, הכניס מישהו לתפקיד

השורש: ש.ב.ץ

שם הפועל: לְשַבֵּץ

שם הפעולה: שִיבּוּץ

מְשַבְּצִים אבן יקרה בטבעת

מְשַבְּצִים תלמידים לכיתות

מְשַבְּצִים חיילים לתפקידים ולחֵילות

מְשַבְּצִים אנשים לתפקידים

משבצים הרמצאה בסדר היום של כינוס

מְשַבְּצִים מילים במשפט

שמות עצם: מִשְבֶּצֶת, תַשְבֵּץ

 

הערך שיבץ נמצא בידיעות: 06.06.1810.03.19, 22.07.19, 06.11.19, 15.01.20, 17.03.20, 22.03.21, 12.08.21